Foto Niersdal

Niersdal

Gennep

Niersdal

De Niers kronkelt grillig maar vreedzaam door een mooi en lieflijk beekdal. Dit Niersdal biedt een enorme variatie aan natuur zoals graslanden, natte ruigtes, een ooi- en broekbos met wilgen en populieren, nevengeulen en poelen voor amfibieën. Vanwege die afwisseling is het Niersdal ook rijk aan flora en fauna. Zo vindt men er reigers, ooievaars, ijsvogels, zwanen, diverse ganzensoorten, eenden, spechten, aalscholvers, roeken en buizerds.

Foto NiersdalFoto Niersdal
Niersdal
Niersdijk
6591 DL Gennep